Algemene voorwaarden

 

De kleine lettertjes. Meestal letterlijk te nemen. Onze algemene voorwaarden hebben een standaard lettertype en –grootte. In een open bedrijfscultuur ben je eerlijk en transparant naar je klanten toe.

 

Bestelformulier
Met de ondertekening van het bestelformulier ontstaat een contractuele verbintenis tussen Videowize bvba en de klant.

Start van het project
Op basis van het bestelformulier ontvangt de klant een voorschotfactuur van 50%. Vanaf het ogenblik dat Videowize bvba de betaling ontvangen heeft, verbindt de vennootschap zich ertoe om het project op te starten. Service opdrachten worden maandelijks gefactureerd. Het bedrag van de maandfactuur dient steeds op voorhand voldaan te zijn.

Realisatie van het videoproject
De eerste fase bestaat uit een intakegesprek bij de klant. Hieruit volgt een advies tot verhaallijn of uitgewerkt scenario. Fase twee houdt de draaidag bij de klant in. Bij fase 3 ontvangt de klant de voice-over teksten ter goedkeuring. Tijdens de vierde fase verzorgt Videowize bvba de montage om tot een afgewerkte film te komen. In de vijfde fase krijgt de klant de kans om beperkte aanpassingen voor te stellen tijdens de correctieronde(s). Het inplannen van de afspraak voor de draaidag gebeurt in onderling overleg. Wanneer de klant de afspraak niet nakomt, rekent Videowize bvba een extra kost aan van € 250 per gemiste afspraak. De keuze van scènes, de omstandigheden waarin gefilmd wordt, de montage, geluidsband, enzoverder (ongelimiteerde lijst) wordt bepaald door Videowize bvba. Voor het uitbrengen van een positief advies over de verhaallijn, het scenario, de voice-over teksten of het aanbrengen/goedkeuren van wijzigingen tijdens de correctieronde(s) biedt Videowize bvba de klant telkens een window van 5 werkdagen. Het uitblijven van reactie van de klant wordt als een positief advies of goedkeuring geïnterpreteerd.

Rol van de klant binnen het project
Tijdens het intakegesprek dient de klant zoveel mogelijk relevante informatie te verschaffen, om Videowize bvba in staat te stellen het bedrijf, de dienst, het product of het event van de klant op een professionele manier voor te kunnen stellen. Op de draaidag moet Videowize bvba beelden kunnen maken om het bedrijf, de dienst, het product of het event van de klant op een professionele manier voor te kunnen stellen. Van iedereen die in beeld komt als directe verwante of aanverwante persoon van de klant, garandeert de klant de uitdrukkelijke toestemming om opgenomen te mogen worden in het project.

Annulatie project
Videowize bvba kan de verbintenis zonder gevolg verbreken per aangetekend schrijven wanneer de klant zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt. Indien de klant de verbintenis annuleert voor de start van het project, blijft 50% van het totaalbedrag betaalbaar. Bij annulatie van de klant tijdens de realisatie van het project blijft het totaalbedrag opeisbaar.

Oplevering van het project
De door Videowize bvba opgegeven opleveringstermijn(en) is/zijn louter indicatief, niet bindend en kan/kunnen nooit de basis vormen voor een eis tot schadevergoeding. Met de betaling van het saldofactuur beschouwt de klant de status van het project als definitef volbracht. Videowize bvba kan dan overgaan tot de effectieve oplevering van het project. De officiële oplevering van de video(‘s) gebeurt via WeTransfer. Bij een website of sociale media pagina bestaat die uit het online zetten of publiceren. Tot die tijd beschikt de klant niet over de gebruiksrechten.

Auteursrecht
De rol van Videowize bvba beperkt zich tot het produceren van videomateriaal. Alle regelingen inzake auteursrechten zijn voor rekening van de klant. Videowize bvba vermeldt op haar facturen de titel en uitvoerder van de gebruikte muzikale werken.

Project eigendom
Tijdens de definitieve oplevering verwerft de klant het gebruiksrecht van het/de project(en). Videwowize bvba blijft eigenaar van de beelden/projecten/producties. Het is niet toegestaan om beelden/projecten/producties aan te passen, te herwerken en/of te hergebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Videowize bvba. Videowize bvba heeft het recht om opgeleverde projecten te verspreiden via haar eigen website/sociale media kanalen ter promotie van haar activiteiten, tenzij er een non-disclosure agreement werd overeengekomen.

Aansprakelijkheid Videowize bvba
Beelden, teksten en/of uitspraken van/door de klant (en de inhoud ervan) zijn volledig de verantwoordelijkheid van de klant. Videowize bvba heeft het recht aanstootgevende, ongepaste uitingen van de klant te weigeren, zonder haar positie hierin te moeten verantwoorden. Videowize bvba kan enkel een professionele dienst verlenen, geen resultaten garanderen. In geen enkel geval kan de aansprakelijkheid van Videowize bvba worden ingeroepen.

Bevoegdheid bij contractueel geschil
In het geval van een contractueel geschil is de rechtbank van koophandel in Hasselt bevoegd.